T O P

I hate my life

So ugly

Nobody

Who can I talk to?

Fuck this life

Non-white